SzaryBeton

45 tekstów – auto­rem jest Sza­ryBe­ton.

Wo­lisz um­rzec z pełnym kon­tem , czy głową pełną wspomnien?... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 lipca 2014, 17:50

Kłam­stwa bez­pośred­nie w żywe oczy bolą, lecz za którymś ra­zem nie poczu­jesz nic... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 kwietnia 2014, 07:46

Nie pro­siłeś się na ten świat wiec ni­komu nie mu­sisz być za nic wdzięczny... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 listopada 2013, 00:12

Piękni ludzie mogą wy­bierać i naj­częściej wy­bierają źle, a ro­bią to bo mogą to ro­bić bo są piękni, to ich przywilej... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 października 2013, 23:36

Jest ty­le pięknych ko­biet, które możesz uszczęśli­wić wiec nie war­to wciąż wra­cac myśla­mi do tej "jed­nej je­dynej" wie­cznie niezadowolonej... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 października 2013, 17:33

Liczba roz­cza­rowań jest w prost pro­por­cjo­nal­na do liczby osób, które polubisz... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 kwietnia 2013, 03:19

W gro­bie świat do nicze­go Cie nie zmusi... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 kwietnia 2013, 00:47

Nie za­wiodą tyl­ko Ci , którzy do lo­jal­ności próby nie będą zmuszani... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 kwietnia 2013, 00:40

Ktoś kiedyś po­wie­dział, ze "żyje­my dla dru­giego człowieka" wiec gdy ludzie zaczy­nają tra­cić na war­tości ja­koś przes­ta­je ce­nić życie... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 marca 2013, 05:21

Ma­ma mnie urodziła ale to ja siebie stworzyłem... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 lutego 2013, 23:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SzaryBeton

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

6 lipca 2014, 23:39sprajtka sko­men­to­wał tek­st Wolisz um­rzec z pełnym [...]

6 lipca 2014, 18:04sprajtka sko­men­to­wał tek­st Wolisz um­rzec z pełnym [...]

6 lipca 2014, 17:50SzaryBeton do­dał no­wy tek­st Wolisz um­rzec z pełnym [...]